NIEUW: de masterclass Sweat & Breathe in samenwerking met The Barn. Benut je volledige potentie, schrijf je hier in.

Algemene voorwaardenverhuur

April 2023, Lijnden 


 Definities

Onder verhuurder wordt verstaan: THE STUDIIO B.V. (‘verder’ The STUDIIO)

Onder huurder wordt verstaan de natuurlijke- of rechtspersoon die met verhuurder een huurovereenkomst heeft gesloten.

Onder huurovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen huurder en verhuurder, waarbij de huurder voor bepaalde tijd de studio huurt.

Onder de studio wordt verstaan de ruimte die verhuurder als zodanig aan huurders aanbiedt.

Onder gebruikers wordt verstaan de deelnemers aan een activiteit van huurder.

Onder annulering wordt verstaan het opzeggen/ontbinden van de huurovereenkomst door de huurder.


 Toepasselijkheid voorwaarden

Deze Algemene Huurvoorwaarden, alsmede de Algemene Voorwaarden van THE STUDIIO, zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten en offertes voor het ter beschikking stellen van de studio van THE STUDIIO en de eventueel daarmee verband houdende diensten en (technische) faciliteiten door THE STUDIIO. Deze en voorgaande andere voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten waarin THE STUDIIO de studio ter beschikking stelt voor gebruik anders dan op basis van huur, bijvoorbeeld gebruik zonder betaling van huur. 

Voorwaarden van huurder en eventuele derden zijn uitgesloten van toepassing. 


Prijzen en kosten
De kosten voor studioverhuur worden vooraf met de huurder duidelijk overeengekomen en schriftelijk per mail bevestigd. In beginsel vindt indexering van huurprijzen plaats per 1 januari en 1 juli van elk kalenderjaar.


Offerte en reservering
1. Alle door verhuurder gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, d.w.z. onder het uitdrukkelijk voorbehoud dat er pas sprake is van een verplichting van de zijde van verhuurder op het  moment dat verhuurder van huurder schriftelijk (per e-mail) akkoord heeft ontvangen op de offerte (= reservering).

2. Huurders kunnen in overleg met verhuurder maximaal één maand lang of tot het moment dat een andere gegadigde zich voor dezelfde ruimte meldt, (kosteloos) een optie nemen op de studio voor één of meer dagdelen. In geval een tweede gegadigde zich meldt wordt contact opgenomen met de eerste gegadigde die dan 24 uur de gelegenheid krijgt om de optie om te zetten in een definitieve reservering, of niet. In geval van definitieve reservering dient de gegadigde per direct 50% van de factuur te betalen ter bevestiging zonder optie op restitutie. 

3. Indien verhuurder nog geen conform lid 1 gegeven akkoord door de potentiële huurder heeft ontvangen, en de verhuurder de studio aan een derde kan verhuren, dan zal verhuurder de potentiële huurder daar direct van in kennis stellen, en dient de potentiële huurder per direct aan te geven of hij al dan niet van de aanbieding van verhuurder gebruik wil maken.


Facturering en betaling

Zodra er sprake is van een reservering, zal de factuur voor de gehele huursom worden verzonden.

Bij een factuur tot € 750 dient Huurder de gehele huursom van de factuur op de dag vóór de eerste dag van de huurperiode ingaat betaald te zijn. 

Bij een factuur vanaf € 750 dient Huurder binnen twee weken een aanbetaling te doen van 50% van de gehele huursom. De gehele huursom dient de dag vóór de eerste dag van de huurperiode ingaat betaald te zijn. 

Indien de betaling niet tijdig is ontvangen, staat het verhuurder vrij om de overeenkomst te ontbinden.

In dat geval is verhuurder eveneens gerechtigd om de wettelijk vastgestelde handelsrente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsmede aanvullende of vervangende schadevergoeding en (buitengerechtelijke) incassokosten te vorderen van huurder.


Annulering

1. Huurder kan uitsluitend schriftelijk (waaronder via e-mail) de reservering annuleren.
Dit en het bepaalde in lid 2 t/m 5 van dit artikel geldt alleen voor incidentele huur van een studio. Huur die voor een bepaalde periode is overeengekomen (bijvoorbeeld 1 dagdeel per week voor een maand) kan niet geannuleerd worden, althans de volledig 
overeengekomen huursom blijft verschuldigd c.q. de betaalde gelden worden niet gerestitueerd.

2. Tot 30 dagen voor aanvang van de incidentele verhuur kan kosteloos worden geannuleerd. Tot een 14 dagen voor aanvang van de verhuur geldt dat bij annulering van de reservering de huurder is gehouden om 50% van de huursom te voldoen. In geval van annulering van de reservering binnen 14 dagen voor aanvang van de verhuur is de huurder gehouden om 100% van de huursom te voldoen. Hetzelfde geldt in geval een huurder (zonder bericht) niet komt opdagen op het afgesproken tijdstip (huurperiode).

3. De in lid 2 genoemde annuleringskosten worden niet in rekening gebracht als de reservering in onderling overleg tot maximaal 3 maanden wordt verschoven. In geval van annulering van deze reeds verschoven reservering is huurder evenwel in afwijking van het bepaalde in lid 2 ten alle tijden gehouden om 100% van de huursom te voldoen.

4. Verhuurder is gerechtigd om in verband met de omstandigheden van het geval, bijvoorbeeld de duur van de huurperiode, of de tijd van het jaar, hogere annuleringskosten (o.m. gezien mislopen van inkomsten op andere mogelijk gewijzigde activiteiten en de kosten voor omboeken van eigen/andere lessen en workshops) met huurder overeen te komen.

5. Wanneer de studio door overmacht (bijvoorbeeld lekkage) niet verhuurd kan worden, zal in overleg met de huurder een nieuwe reserveringsdatum worden gekozen De huurder krijgt tevens een korting van 20% op het vastgestelde huurbedrag. In het geval van overmacht kan de verhuurder niet aansprakelijk worden gesteld voor reeds gemaakte kosten door de huurder. 

6. Indien zich gedurende de huurperiode een calamiteit voordoet, dan wel een dreiging daartoe aanwezig is, zulks ter beoordeling van verhuurder, zal de huurperiode ten aanzien van de betreffende reservering met onmiddellijke ingang geacht worden te zijn geëindigd. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventueel door huurder geleden schade. Huurder heeft in deze situaties geen ander recht jegens verhuurder dan het terugvorderen van de reeds betaalde huursom evenredig aan het deel van de huurperiode waarin niet van de studio gebruik is gemaakt.


Wijziging van de reservering door huurder

1. Het verzoek tot wijziging of verplaatsing van de reservering door huurder kan kosteloos tot 30 dagen voor de aanvang van de incidentele huurperiode. 

2. 30 of minder dan 30 dagen voor aanvang van de incidentele huurperiode kan het verzoek tot verplaatsen onder de voorwaarde dat de factuurdatum van de eerdere reservering wordt aangehouden. En de datum van de nieuwe incidentele huurperiode valt binnen een termijn van 3 maanden.  

3. Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel geldt alleen voor incidentele huur van de studio. Huur die voor een bepaalde periode is overeengekomen (bijvoorbeeld 1 dagdeel per week voor een maand) kan niet verplaatst worden en de volledig overeengekomen huursom blijft verschuldigd c.q. de betaalde gelden worden niet gerestitueerd.


Huisregels tijdens huurperiode

Bij aanvang
Op de dag van verhuur zal de studio 10 minuten voor aanvang van de huurperiode toegankelijk zijn voor de huurder. De huurder ontvangt direct een rondleiding en alle informatie die hij/zij nodig heeft. Ook dan kunnen vragen worden gesteld. Bij aanvang van de huur is de studio exclusief tot de beschikking van de huurder. Enkel in overleg kan verhuurder of ingehuurde host aanwezig zijn of blijven op locatie. 

Tijdens de huurperiode
Tijdens de huurperiode is de verhuurder telefonisch bereikbaar voor vragen en verzoeken.

Tijdens de huur is de huurder zelf verantwoordelijk voor hetgeen in de studio plaatsvindt. 

Het is tijdens de huurperiode de huurder niet toegestaan de studio voor een andere activiteit te gebruiken dan de afgesproken activiteit, of aan derden te verhuren of in gebruik 

Het is huurder niet toegestaan grote veranderingen aan te brengen in het gehuurde en huurder zal niet op of in vloeren, muren, en gevels e.d. iets plakken of bevestigen anderszins. Na het gebruik, maar binnen de overeengekomen huurperiode, dient de ruimte door de huurder te worden opgeleverd in de staat waarin deze voor gebruik verkeerde.

Alle items die aanwezig zijn in de studio mogen gebruikt worden tijdens de huur, mits de originele staat wordt behouden. Alle losse items in de studio mogen verplaatst worden met uitzondering van meubels en de piano. Items mogen nooit gesleept en moeten altijd getild worden om de vloer te beschermen. Alle items moeten voor het verlaten van de studio weer op hun originele plaats zijn gezet. Wanneer items kapot gaan, beschadigd raken of verloren gaan wordt dit direct gemeld aan de verhuurder en tevens per mail gecommuniceerd aan mireille@thestudiio.nl. De reparatie, vervangingskosten of schoonmaakkosten worden volledig verhaald op de huurder.

De huurder zal zich gedragen naar de bepalingen van de wet en de plaatselijke verordeningen, alsmede naar de gebruiken betreffende huur en verhuur en de voorschriften/huisregels verhuurder, zie de Algemene Voorwaarden. Eveneens dient Huurder de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen door of namens verhuurder, gegeven in het belang van een behoorlijk gebruik van het gehuurde in acht te nemen. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken van derden als huurder deze verplichtingen schendt.

Overlast aan de omgeving (binnen en buiten THE STUDIIO ) dient te worden voorkomen. Verhuurder doet er alles aan om mogelijke overlast (o.a. geluid, onderhoudswerkzaamheden) tot een minimum te beperken. Huurder kan geen aanspraak maken op huurvermindering of schadevergoeding als gevolg van (onvoorziene) overlast door bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot) omgevingsgeluid of werkzaamheden.

Huurder zal brandblusvoorziening, vluchtwegen en nooddeuren te allen tijde vrijhouden.

Einde van de huurperiode
Eventuele uitloop is mogelijk wanneer de agenda dit toelaat en dient tijdig telefonisch met de verhuurder te worden overlegd. Uitloop en dus extra tijd wordt per half uur in rekening gebracht. 

Aan het einde van de huurperiode is verhuurder aanwezig om de studio te sluiten. Afwas dient in de vaatwasser te worden geplaatst. Restafval, karton en glas dient te worden weggegooid in de bakken in de silo (ingang op de parkeerplaats van The Barn). 


Ontbinding van de overeenkomst

Het per direct ontbinden van de overeenkomst van de zijde van verhuurder is mogelijk indien er sprake is van::

* het niet nakomen van de verplichtingen door huurder van de gemaakte afspraken, waaronder deze voorwaarden en de Algemene Voorwaarden;

* wangebruik door huurder (of gebruikers) van het gehuurde;

* overlast door huurder (of gebruikers) aan verhuurder of haar omgeving;

* gebleken ondeskundigheid bij de beroepsuitoefening van de door huurder aangeboden activiteit(en);

* het verstrekken van onjuiste informatie of het onthouden van juiste informatie door huurder aan verhuurder;

* ernstige verdenking van mogelijke verstoring van de openbare orde, of het veroorzaken van overlast door huurder (of gebruikers).

Verhuurder zal alsdan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding. Verhuurder heeft in voorkomend geval wel recht om gelijk haar schade, aanvullende schadevergoeding van huurder te vorderen.


 Aansprakelijkheid

Verhuurder kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, noch door huurder, noch door gebruikers. Dit geldt zowel voor mogelijke materiële schade ten gevolge van verblijf binnen THE STUDIIO, als wel voor mogelijke schade ten gevolge van de door huurder aangeboden activiteiten. De Algemene Voorwaarden van THE STUDIIO zijn van toepassing. Alle huurders en gebruikers dienen zich op de hoogte te stellen van de huisregels (zie Algemene Voorwaarden) en zich dienovereenkomstig te gedragen of daar naar te handelen. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle schade verband houdende met de door huurder aangeboden activiteiten.

Huurder is aansprakelijk voor alle toegebrachte schade aan het gehuurde, goederen en personen van verhuurder en derden, veroorzaakt door het handelen en/of nalaten van huurder of door de huurder ingehuurde derde partijen of door personen die het gehuurde op uitnodiging van huurder betreden.

Toegebrachte schade door huurder en/of toeleveranciers en/of personen die het gehuurde op uitnodiging van huurder betreden aan verhuurder, leidt tot een vordering van verhuurder die terstond opeisbaar is.

Enige aansprakelijkheid uit hoofde van welke grondslag dan ook die op verhuurder rust is gelimiteerd tot het totaalbedrag dat huurder verschuldigd is aan verhuurder onder de huurovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.


 Techniek

Indien gewenst, kan gebruik worden gemaakt van de (standaard) techniek van verhuurder. Dit dient tijdig te worden doorgegeven. Gebruik van door huurder mee te brengen apparatuur dient te gebeuren in overleg met de verhuurder.

Technische installaties worden uitsluitend bediend door of onder toezicht van verhuurder. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade door technische storingen, tenzij door opzet of grove schuld verhuurder of haar personeel.

Tijdelijke extra aansluitingen voor communicatie- en/of energievoorzieningen mogen slechts worden aangebracht door of onder verantwoording van de verhuurder en voor rekening van de huurder.


 Publiciteit

Iedere vorm van promotie en/of publiciteit, in welke vorm dan ook, die refereert aan een bijeenkomst/evenement in het gehuurde, is toegestaan in overleg met de verhuurder.

Verhuurder respecteert de privacy van bezoekers en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van bezoekers in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Huurder verklaart zich hieraan te conformeren. Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring op de website van verhuurder.

In verband met de privacy is het huurder zonder voorafgaande toestemming van verhuurder niet toegestaan te filmen en/of te web streamen en/of geluidsopnamen te maken. Huurder dient de instructies van verhuurder in dit verband strikt in acht te nemen. 


 Toepasselijk recht

Op de Algemene voorwaarden Verhuur The STUDIIO is het Nederlands recht van toepassing. 

Hi, je bent al een tijdje onze website aan het ontdekken, dus

Neem een korte, bewuste pauze

een waardevol moment om te vertragen

vertraag

ontspan