NIEUW: de masterclass Sweat & Breathe in samenwerking met The Barn. Benut je volledige potentie, schrijf je hier in.

Algemenevoorwaarden

April 2023, Lijnden

1. Definities

1. The STUDIIO is gevestigd te Lijnden aan de Hoofdweg 71E en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 87394782, The STUDIIO B.V.

2. Algemene Voorwaarden: deze door The STUDIIO gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van The STUDIIO.

3. Deelnemer/ Student: degene van 16 jaar of ouder die een door of bij The STUDIIO georganiseerde Les, Workshop, Evenement, Retraite of Training volgt c.q. wenst te volgen. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar oud kunnen in beginsel uitsluitend deelnemen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een Deelnemer van 18 jaar of ouder. Inschrijving en betaling dient in voornoemde situatie te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder / wettelijk vertegenwoordiger. (verder: ‘Deelnemer’)

4. Lid: een Deelnemer die een actief The STUDIIO Lidmaatschap heeft.

5. Facilitator: de docent die een Les, Workshop, Training, Retraite of Event verzorgt in de studio waarvoor hij of zij de studio huurt en tickets verkoopt via de Website.

6. Teacher: de docent die een Les, Workshop, Training, Retraite of Event verzorgt in de studio. 

7. Partners: derde partijen (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die een opdracht verstrekken aan The STUDIIO of waarmee wordt samengewerkt in de organisatie of te organiseren Les, Training, Workshop, Retraite of Event.

8. Losse Les: een éénmalige door een Deelnemer te betalen en te volgen les bij The STUDIIO, anders dan op basis van een Lidmaatschap; zoals bedoeld in artikel 4.

9. Ontdek The STUDIIO, een introductie aanbieding / intro offer zoals bedoeld in artikel 5/ (verder ‘intro offer’)

10. 10 rittenkaart, een leskaart zoals bedoeld in artikel 6.

11. Abonnement/lidmaatschap: een door The STUDIIO uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Lid te betalen abonnement/lidmaatschap voor het volgen van de yoga- en andere lessen bij The STUDIIO zoals vermeld op het reguliere lesrooster te vinden op de website. De betaling wordt voldaan per automatische incasso, online betaling. (verder: ‘Abonnement’); zoals bedoeld in artikel 3.

12. Leskaart: een éénmalig bedrag voor deelname door een Deelnemer te betalen voor het volgen van een activiteit of serie aan activiteiten bij The STUDIIO, anders dan op basis van een Lidmaatschap of een Losse Les. 

13. Prijs: de totale prijs van een activiteit of product die door de Deelnemer bij deelname betaald dient te worden en niet gerestitueerd kan worden.

14. Workshop: een bij of door The STUDIIO te geven of gegeven Workshop zoals bedoeld in artikel 7

15. Retraite: een bij of door The STUDIIO te organiseren of georganiseerde Retraite zoals bedoeld in artikel 8

16. Event: een bij of door The STUDIIO te geven of gegeven Event zoals bedoeld in artikel 9

17. Privélessen: een bij of door The STUDIIO te geven of gegeven Privéles zoals bedoeld in artikel 10

18. Cadeaubon: een waardebon die kan worden ingewisseld voor een specifiek product, zoals bedoeld in artikel 11.

19. Website: de website van The STUDIIO: www.thestudiio.nl.


2. Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, contracten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij The STUDIIO zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten, waaronder op de; Lessen, Workshops, Retraites en overige bezoeken van deelnemers, al dan niet via Partners of Facilitators van The STUDIIO aan of bij The STUDIIO. 

2. Door deelname aan een Les, Workshop, Retraite verklaart Deelnemer, Lid of bezoeker van The STUDIIO zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. 

3. Partners / Facilitators van The STUDIIO verplichten zich om hun Deelnemers aan de activiteiten die The STUDIIO voor hen zal verrichten, zich van de toepasselijkheid en de inhoud van deze voorwaarden bewust te maken, met name van artikel 15.

4. The STUDIIO kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website. The STUDIIO zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

5. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

6. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Facilitators / Partners wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

7. Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening van The STUDIIO zijn betrokken.


3. Abonnementen

1. Leden kunnen lessen volgen op basis van een Abonnement. 

2. The STUDIIO geeft de volgende reguliere abonnementen, ter keuze van de Deelnemer / toekomstig Lid:

2.1 Gentle Abonnement
Dit abonnement geeft recht op vijf (5) lessen per maand op basis van beschikbaarheid, zie artikel 13.

2.2. Gentle + Abonnement
Dit abonnement geeft recht op vijf (5) lessen per maand op basis van beschikbaarheid, zie artikel 13.

2.3. Thrive Abonnement
Dit abonnement geeft recht op onbeperkt aantal lessen per maand op basis van beschikbaarheid, zie artikel 13.

2.4. Thrive + Abonnement
Dit abonnement geeft recht op onbeperkt aantal lessen per maand op basis van beschikbaarheid, zie artikel 13.

3.1 Gentle en Thrive abonnementen hebben een looptijd van minimaal drie (3) maanden. En wordt na de minimale looptijd van drie (3) maanden automatisch verlengd naar een contract voor onbepaalde tijd.

3.2 Gentle + en Thrive + abonnementen hebben een looptijd van minimaal één (1) jaar. En wordt na de minimale looptijd van één (1) jaar automatisch verlengd naar een contract voor onbepaalde tijd.

4. Een Abonnement gaat in op de dag van de eerste betaling van het Abonnement. 

5. Een Abonnement moet vóór de individuele verlengingsdatum worden geannuleerd om de lidmaatschapskosten te beëindigen. Het opzeggen van een Abonnement dient te worden gedaan door een e-mail te sturen naar pause@thestudiio.nl. The STUDIIO vergoedt het lid niet voor de rest van een betaalde abonnementsperiode, noch worden er terugbetalingen gedaan voor opzeggingen van het lidmaatschap vóór een verlengingsdatum.

6 Een lid kan overstappen naar een ander Abonnement bij The STUDIIO als de minimale looptijd van het lopende Abonnement is verstreken.

7. Soms heeft The STUDIIO acties op Abonnementen met een beperkte geldigheidsduur. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aanbiedingen en andere uitingen zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om diensten van The STUDIIO af te nemen. The STUDIIO is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat het Lid geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door The STUDIIO worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat het Lid heeft geaccepteerd. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden The STUDIIO niet en het Lid kan hier geen rechten aan ontlenen. The STUDIIO heeft het recht een aanmelding van een Deelnemer/ Lid te weigeren zonder opgaaf van redenen. Een Abonnement komt tot stand op het moment dat The STUDIIO het verschuldigde lidmaatschapsgeld/maandbedrag van de Deelnemer / het toekomstige Lid heeft ontvangen.

8. Het Abonnement gaat in op de afgesproken ingangsdatum en zodra de eerste betaling per IDEAL, SEPA, Sofort of Creditcard is voldaan. De volgende maandelijkse cycli worden tot beëindiging per creditcard of automatische incasso (SEPA) betaald.

9. Voor het Thrive en Thrive + Abonnement geldt dat bij langdurige ziekte c.q. een blessure voor een periode van minimaal één (1) maand maximaal zes (6) maanden het abonnement gepauzeerd kan worden. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij The STUDIIO en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: pause@thestudiio.nl. Dit kan niet met terugwerkende kracht. Deze bepaling geldt niet voor de andere abonnementen, Losse lessen, Intro offer of Leskaarten.

10. Een Lid met een Gentle, Gentle +, Thrive of Thrive + Abonnement mag één (1) gast per jaar, in ruil voor één credit van zijn/haar abonnement, meenemen in 1 reguliere groepsles van het rooster in de studio. Dit kan via de functie ‘neem een gast mee’ in de app of via het lesrooster op de website.

11. Met uitzondering van 3.12. kan een Abonnement niet worden aangegaan door, gedeeld met of overgedragen worden aan een ander Lid / Deelnemer dan de oorspronkelijke eigenaar van het Lidmaatschap. In het geval dat dit toch gebeurt, wordt het lidmaatschap opgeschort zonder restitutie van de betaalde kosten. Omdat het aangekochte Abonnement persoonsgebonden is en niet-overdraagbaar is dient de Deelnemer zich daarom altijd te kunnen legitimeren in The STUDIIO.

 

4. Losse les

1. Dit is een éénmalige door een Deelnemer (al dan niet via een partner / facilitator van The STUDIIO) te betalen en éénmalige te volgen les bij The STUDIIO, anders dan op basis van een abonnement.

2. Losse les heeft een geldigheid van één (1) maand vanaf de datum van betaling. Losse les moet daarom binnen één (1) maand na de betalingsdatum worden bijgewoond. Na die periode vervalt dit recht.

3 Losse lessen kunnen niet worden gestart door, gedeeld met of overgedragen aan een andere Deelnemer dan de oorspronkelijke eigenaar van de Losse les. In het geval dat dit toch gebeurt, wordt de Losse les opgeschort zonder restitutie van de betaalde kosten. Omdat de aangekochte Losse les persoonsgebonden is en niet-overdraagbaar dient de Deelnemer zich daarom altijd te kunnen legitimeren in The STUDIIO.

4. Als je aan een ander een Losse les cadeau wilt doen, zet de Losse Les dan op naam van de Deelnemer c.q. koop een cadeaubon aan.


5. Ontdek THE STUDIIO | Intro offer

1. The STUDIIO biedt de volgende mogelijkheid om groepslessen te volgen als nieuwe Deelnemer / Toekomstig Lid van The STUDIIO.

2. Het Intro Offer geeft de Deelnemer recht op drie (3) groepslessen van het reguliere rooster en kan slechts één keer worden gekocht door nieuwe Deelnemers.. Een nieuwe Deelnemers kan slechts éénmaal gebruik maken van het Intro Offer.

Het Intro Offer is één-en-twintig (21) dagen geldig vanaf de eerste reservering van een les. De drie (3) lessen moeten daarom binnen één-en-twintig dagen (21) dagen na de datum van de eerste reservering worden bijgewoond. Na die periode vervalt dit recht. Indien er binnen zestig (60) dagen geen eerste bezoek is geweest, vervalt het Intro offer automatisch.

Het Intro offer kan niet worden gestart door, gedeeld met of overgedragen aan een andere Deelnemer dan de oorspronkelijke eigenaar van het Intro offer. In het geval dat dit toch gebeurt, wordt het offer opgeschort zonder restitutie van de betaalde kosten.

 

6. 10 rittenkaart

1. De 10 rittenkaart geeft de Deelnemer recht op tien (10) groepslessen van het reguliere rooster en alle tien (10) lessen worden in één keer aangekocht.

2. De 10 rittenkaart is drie (3) maanden geldig vanaf de eerste reservering van een les. De tien (10) lessen dienen binnen een periode van drie (3) maanden te worden gevolgd. Na die periode vervalt dit recht.

3. Indien er binnen honderd tweeëntachtig (182) dagen geen eerste reservering is geweest, vervalt de 10 rittenkaart automatisch. De 10 rittenkaart kan niet worden gestart door, gedeeld met of overgedragen aan een andere Deelnemer dan de oorspronkelijke eigenaar van het Intro offer. In het geval dat dit toch gebeurt, wordt de kaart opgeschort zonder restitutie van de betaalde kosten.


7. Workshops 

1. The STUDIIO biedt Workshops aan georganiseerd door The STUDIIO, al dan niet in samenwerking met Facilitators / Partners.

2. Een Workshop heeft een lerend karakter, wordt éénmalig of als serie samengesteld en wordt als dusdanig ‘Workshp’ op de Website of per E-mail aangeboden. 

3. Het geldende Workshop rooster staat altijd op de Website. The STUDIIO behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in The STUDIIO, en/of vermelding op de Website en/of per e-mail.

4. The STUDIIO behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren in geval van overmacht, waaronder ziekte van de Teacher /Facilitator. In dit geval worden reeds (gedeeltelijk) betaalde Leskaart prijs terugbetaald.

5. The STUDIIO behoudt zich het recht voor om een geplande Workshop te annuleren wanneer er zich te weinig Deelnemers aanmelden voor het Workshop. Annulering om deze reden geschiedt tot vijf (5) dagen voorafgaand aan het Workshop. In dit geval wordt reeds (gedeeltelijk) betaalde Leskaart prijs terugbetaald.

6. De betaling van een Workshop geschiedt via een Leskaart. De Leskaart is bestemd voor de deelname van die specifieke Workshop op een bepaalde datum / bepaalde data en tijd / tijden vooraf nadrukkelijk in het aanbod vermeld. De Leskaart geeft de Deelnemer recht op een plek in de Workshop waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld. 

7. Een plek in de Workshop is gegarandeerd zodra The STUDIIO de betaling van de Leskaart heeft ontvangen en een bevestiging van de inschrijving door de Deelnemer is ontvangen in een bevestigingsmail.

8. De Leskaart voor een Workshop is geldig tot de datum of data van de Workshop / serie van Workshops en vervalt automatisch na die specifieke datum / data.

9. De Leskaart voor een Workshop kan niet worden gestart door, gedeeld met of overgedragen aan een andere Deelnemer dan de oorspronkelijke eigenaar van de Leskaart voor een Workshop. In het geval dat dit toch gebeurt, wordt de Leskaart opgeschort zonder restitutie van de betaalde kosten. Omdat de aangekochte Leskaart persoonsgebonden is en niet-overdraagbaar dient de Deelnemer zich daarom altijd te kunnen legitimeren in The STUDIIO.

10. Voor Workshops georganiseerd namens de Facilitator/Partner die de ruimte huurt van The STUDIIO is The STUDIIO niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Workshop. De volledige verantwoordelijkheid blijft bij de Facilitator / Partner.

11. Tot één (1) maand voor de geplande Workshopdatum of de eerste Workshopdatum van een serie Workshops kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan pause@thestudiio.nl

12. Als een Deelnemer tot veertien (14)  voor de geplande Workshopdatum of de eerste Workshopdatum van een serie Workshops annuleert, wordt 50% van het inschrijfgeld ingehouden. 

13. Indien de Deelnemer binnen veertien (14) dagen voor de geplande Workshopdatum of de eerste Workshopdatum van een serie Workshops annuleert, vindt geen restitutie plaats. 

14. Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Workshop, wordt de reeds betaalde Workshop Leskaart Prijs niet terugbetaald.

8. Retraites 

1. The STUDIIO biedt Retraites aan georganiseerd door The STUDIIO, al dan niet in samenwerking met Facilitators / Partners. 

2. Een Retraite is een halve dag / hele dag of meerdere dagen verzorgd event en wordt als dusdanig, ‘Retraite’, op de Website of per E-mail aangeboden. 

3. Het actuele Retraite rooster staat altijd op de Website. The STUDIIO behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in The STUDIIO, en/of vermelding op de Website en/of per e-mail.

4. The STUDIIO behoudt zich het recht voor om een geplande Retraite te annuleren in geval van overmacht, waaronder ziekte van de Teacher /Facilitator. In dit geval wordt reeds (gedeeltelijk) betaalde Leskaart prijs terugbetaald.

5. The STUDIIO behoudt zich het recht voor om een geplande Retraite te annuleren wanneer er zich te weinig Deelnemers aanmelden voor het Retraite. Annulering om deze reden geschiedt tot vijf (5) dagen voorafgaand aan het Retraite. In dit geval wordt reeds (gedeeltelijk) betaalde Leskaart prijs terugbetaald.

6. De betaling van een Retraite geschiedt via een Leskaart. De Leskaart is bestemd voor de deelname van die specifieke Retraite op een bepaalde datum / bepaalde data en tijd / tijden vooraf nadrukkelijk in het aanbod vermeld. De Leskaart geeft de Deelnemer recht op een plek in de Retraite waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld. 

7. Een plek in het Retraite is gegarandeerd zodra The STUDIIO de betaling van de Leskaart heeft ontvangen en een bevestiging van de inschrijving door de Deelnemer is ontvangen in een bevestigingsmail.

8. De Leskaart voor een Retraite is geldig tot de datum of data van de Retraite / serie van Retraites en vervalt automatisch na die specifieke datum / data.

9. De Leskaart voor een Retraite kan niet worden gestart door, gedeeld met of overgedragen aan een andere Deelnemer dan de oorspronkelijke eigenaar van de Leskaart voor een Retraite. In het geval dat dit toch gebeurt, wordt de Leskaart opgeschort zonder restitutie van de betaalde kosten. Omdat de aangekochte Leskaart persoonsgebonden is en niet-overdraagbaar dient de Deelnemer zich daarom altijd te kunnen legitimeren in The STUDIIO.

10. Voor Retraites georganiseerd namens de Facilitator/Partner die de ruimte huurt van The STUDIIO is The STUDIIO niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Retraite. De volledige verantwoordelijkheid blijft bij de Facilitator / Partner.

11. Tot één (1) maand voor de geplande Retraitedatum of de eerste Retraitedatum van een serie Retraites kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan pause@thestudiio.nl

12. Als een Deelnemer tot veertien (14)  voor de geplande Retraitedatum of de eerste Retraitedatum van een serie Retraites annuleert, wordt 50% van het inschrijfgeld ingehouden. 

13. Indien de Deelnemer binnen veertien (14) dagen voor de geplande Retraitedatum of de eerste Retraitedatum van een serie Retraites annuleert, vindt geen restitutie plaats. 

14. Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Leskaart Prijs niet terugbetaald.

9. Events 

1. The STUDIIO biedt Events aan georganiseerd door The STUDIIO, al dan niet in samenwerking met Facilitators / Partners. Een Event wordt als dusdanig ‘Event’ op de Website of per E-mail aangeboden. 

2. Het actuele Event rooster staat altijd op de Website. The STUDIIO behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd in The STUDIIO, en/of vermelding op de Website en/of per e-mail. 

3. The STUDIIO behoudt zich het recht voor om een gepland Event te annuleren in geval van overmacht, waaronder ziekte van de Teacher /Facilitator. In dit geval worden reeds (gedeeltelijk) betaalde Leskaart prijs terugbetaald.

4. The STUDIIO behoudt zich het recht voor om een gepland Event te annuleren wanneer er zich te weinig Deelnemers aanmelden voor het Event. Annulering om deze reden geschiedt tot drie (3) dagen voorafgaand aan het Event. In dit geval worden reeds (gedeeltelijk) betaalde Leskaart prijs terugbetaald.

5. De betaling van een Event geschiedt via een Leskaart. De Leskaart is bestemd voor de deelname van dat specifieke Event op een bepaalde datum en tijd vooraf nadrukkelijk in het aanbod vermeld. De Leskaart geeft de Deelnemer recht op een plek tijdens het Event waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld. 

6. Een plek in het Event is gegarandeerd zodra The STUDIIO de betaling van de Leskaart heeft ontvangen en een bevestiging van de inschrijving door de Deelnemer is ontvangen in een bevestigingsmail.

7. De Leskaart voor een Event is geldig tot de datum van het Event en vervalt automatisch na die specifieke datum.

8. De Leskaart voor een Event kan worden overgedragen aan een andere Deelnemer dan de oorspronkelijke eigenaar van Leskaart. De volledige naam en het e-mailadres van de nieuwe Deelnemer dienen voorafgaand aan het Event door de eerste Deelnemer te worden verzonden naar pause@thestudiio.nl. De overdracht is definitief wanneer beide Deelnemers een bevestigingsmail hebben ontvangen. 

9. Voor Events georganiseerd namens de Facilitator/Partner die de ruimte huurt van The STUDIIO is The STUDIIO niet verantwoordelijk voor de inhoud van het Event. De volledige verantwoordelijkheid blijft bij de Facilitator / Partner.

10. Tot 14 dagen voor de geplande Eventdatum kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan pause@thestudiio.nl

11. Als een Deelnemer na veertien (14) dagen voor de geplande Eventdatum annuleert, vindt geen restitutie plaats. 

12. Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan het Event, wordt de reeds betaalde Event Leskaart Prijs niet terugbetaald.

10. Privélessen

1. The STUDIIO biedt Privélessen aan gegeven door een Teacher van The STUDIIO, al dan niet in samenwerking met Facilitators / Partners. Privélessen worden als dusdanig ‘Privéles’ op de Website of per E-mail aangeboden. 

2. De betaling van een Privéles of een reeks Privé Lessen geschiedt via een Leskaart. De Leskaart is uitsluitend bestemd voor de deelname van Privélessen zoals vooraf nadrukkelijk in het aanbod is vermeld. De Leskaart geeft de Deelnemer recht op het inplannen en volgen van Privélessen waarvoor hij/zij zich heeft aangemeld. 

3. Privélessen worden altijd als afspraken in overleg met de Teacher / Facilitator ingepland. De afspraak van elke Privéles is gegarandeerd zodra The STUDIIO de betaling van de Leskaart heeft ontvangen en een bevestiging van de reservering door de Deelnemer is ontvangen in een bevestigingsmail.

4. The STUDIIO behoudt zich het recht voor om een geplande afspraak te annuleren in geval van overmacht, waaronder ziekte van de Teacher /Facilitator. In dit geval wordt de afspraak opnieuw ingepland. 

5. De Leskaart voor Privélessen heeft een geldigheid van 365 dagen vanaf de datum van aankoop. Erna vervalt het recht op Privélessen zonder restitutie van gelden. 

6. De Leskaart voor Privélessen kan niet worden gestart door, gedeeld met of overgedragen aan een andere Deelnemer dan de oorspronkelijke eigenaar van de Leskaart voor Privélessen. In het geval dat dit toch gebeurt, wordt de Leskaart opgeschort zonder restitutie van de betaalde kosten. Omdat de aangekochte Leskaart persoonsgebonden is en niet-overdraagbaar dient de Deelnemer zich daarom altijd te kunnen legitimeren in The STUDIIO.

7. Voor Privélessen gegeven door de Facilitator/Partner die de ruimte huurt van The STUDIIO is The STUDIIO niet verantwoordelijk voor de inhoud van de Privéles. De volledige verantwoordelijkheid blijft bij de Facilitator / Partner.

8. Tot 24 uur voor de geplande afspraak van een Privéles kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail (of indien beschikbaar telefonisch) aan de desbetreffende Teacher. Niet per Whatsapp of andere sociale media.

9. Als een Deelnemer binnen 24 uur voor de geplande Afspraak van een Privéles annuleert, wordt de credit van de Leskaart afgeschreven. En vindt ook geen restitutie plaats. 

10. Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan het Privéles, wordt de Privéles alsnog als credit van de Leskaart afgeschreven. En vindt er geen restitutie plaats. 

11. Privélessen betreffen vaak een persoonlijk karakter. Daardoor zijn beide partijen  verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de Privélessen of sessies. 

In het geval van dreigend gevaar voor zowel de Deelnemer als de samenleving behoudt The STUDIIO zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak The STUDIIO gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en The STUDIIO zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is The STUDIIO niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

11. Cadeaubon

1. Een Cadeaubon is één (1) jaar geldig na de datum van aankoop en vervalt daarna automatisch.

2. Een cadeaubon is een waardebon die gebruikt kan worden voor de volgende producten: Ontdek The STUDIIO / Intro offer, als bedoeld in artikel 5 & Losse leskaart, als bedoeld in artikel 4

3. Zodra de Cadeaubon door de Deelnemer is ingeruild, gelden de voorwaarden in artikel 4 en 5.


12. Betalingen, prijswijzigingen 

1. Alle Lessen, Workshops en Retraites bij The STUDIIO moeten vooruit, te weten voorafgaand aan de Abonnementsperiode, Les, Workshop of Training betaald worden en alle openstaande kosten, zoals boetes, moeten worden ingewisseld. 

2. Alvorens deel te nemen aan een Les, Workshop of Retraite dient de Deelnemer of Lid zich te melden bij de Teacher / Facilitator van The STUDIIO. Nadat de Teacher of Facilitator de inschrijving en betaling voor de betreffende Les, Workshop of Retraite heeft gecontroleerd, mag Deelnemer de Les, Workshop of Retraite betreden.

3. The STUDIIO accepteert geen contante betalingen. Betalen kan via online betalingen zoals automatische incasso (alleen Abonementen), Creditcard, Ideal en Sofort.

4. Als algemene regel worden automatische incasso’s voor Abonnementen maandelijks gedaan ongeveer drie (3) tot zeven (7) dagen vanaf de ingangsdatum van het Abonnement. Als het bedrag niet kan worden geïnd, kan een Deelnemer / Lid geen lessen boeken totdat de betaling is voltooid.

5. De geldende prijzen voor Lessen, Abonnementen, Workshops en Retraites staan op de Website. The STUDIIO behoudt zich het recht voor om de prijzen van alle The STUDIIO-producten en -diensten te wijzigen. Wijzigingen worden vooraf aangekondigd door het plaatsen van opgaven op de Website en/of per e-mail. De op dat moment geldende tarieven staan altijd vermeld op de Website en zijn verkrijgbaar in The STUDIIO.

6. Eventuele kortingen waar een Deelnemer / Lid recht op heeft, dienen te worden toegepast tijdens het boekings- en betalingsproces. De korting kan niet met terugwerkende kracht worden verrekend. D.w.z. zodra de betaling is uitgevoerd, worden eventuele niet-toegepaste kortingen niet terugbetaald.

7.  Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de Deelnemer / Lid onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een Deelnemer / Lid de betaling voor een periode storneert, kan de Deelnemer / Lid niet meer online reserveren. De Deelnemer / Lid blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het Abonnement conform de voorwaarden is geëindigd.

8.The STUDIIO biedt nieuwe Leden die via de website een Abonnement afsluiten de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos te ontbinden. The STUDIIO zal het nieuwe Lid vervolgens binnen 14 dagen het factuurbedrag aan het nieuwe Lid restitueren. Indien het nieuwe Lid geen gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd. Indien het nieuwe Lid wel gebruik heeft gemaakt van het Abonnement, dat wil zeggen: het Lid heeft minimaal aan een Les deelgenomen, dan zal het factuurbedrag worden gerestitueerd naar rato van het aantal dagen waarna wordt ontbonden. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe Leden, dat wil zeggen: Leden die het Abonnement voor de eerste maal afsluiten.

9. Als een Lid, Deelnemer of Facilitator / Partner niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij/zij van rechtswege in verzuim en is The STUDIIO gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

10. Als een Lid,, Deelnemer of Facilitator / Partner niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is hij/zij gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door The STUDIIO gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

11. Voor sommige Workshops, Events, Retraites biedt The STUDIIO een zogeheten ‘Early Bird’ of ‘Vroegboekkorting’. Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

13. Lesrooster

1. Het actuele lesrooster staat vermeld op de Website. The STUDIIO behoudt zich het recht voor om het rooster op elk moment te wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd door vermelding op de Website of per e-mail.

2. The STUDIIO behoudt zich het recht voor een ingeplande Les te annuleren of de in het lesrooster vermelde Teacher te wijzigen in geval van overmacht, waaronder ziekte van de Teacher. Bij vervanging van een Teacher vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

3. The STUDIIO behoudt zich het recht om voor een periode haar deuren te sluiten. Dit kan zijn op feestdagen, in schoolvakanties of op andere dagen, of wanneer opgelegd door de overheid, in geval van overmacht, nationale veiligheid of een pandemie. Tenzij anders duidelijk gemeld via E-mail vindt in vernoemde situatie geen restitutie van betaalde gelden plaats. 

14. (Online) reserveringen en annuleringen van Lessen

1. Lessen kunnen vanaf 14 dagen van tevoren tot 10 minuten voor aanvang van de les online worden gereserveerd. 

2. Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch.

3. Een bevestigde reservering is geldig tot twee (2) minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan niet, dan gaan we ervan uit dat je niet meer komt de plek beschikbaar voor een andere Deelnemer / Lid. Een dergelijke ‘no show’ wordt bij een Intro Offer, Losse Les, Event lestkaart, Gentle of Gentle + Abonnement als gevolgde les geadministreerd en als zodanig afgeboekt als een credit. 

4. Wanneer een les volgeboekt is, kan de Deelnemer / Lid zich aanmelden voor de wachtlijst. Als er een plek vrijkomt, worden alle Deelnemers / Leden op de wachtlijst per e-mail op de hoogte gebracht.

5. Deelnemer / Leden kunnen hun reservering annuleren tot acht (8) uur voordat de groepsles begint. De Deelnemer / Lid kan alleen annuleren via zijn persoonlijke The STUDIIO-account, niet via e-mail of in de studio. Als de Deelnemer niet uiterlijk acht (8) uur van tevoren annuleert of niet op tijd komt opdagen voor de les, wordt deze les gezien als een no-show of te late annulering . Een dergelijke no show of late annulering wordt bij een Intro Offer, Losse Les, Gentle of Gentle + Abonnement als gevolgde les geadministreerd en als zodanig afgeboekt als een credit. 

6. Als een Lid met een Thrive of Thrive + Abonnement de gereserveerde les niet uiterlijk acht (8) uur van tevoren annuleert of niet op tijd komt opdagen voor de les, wordt dit gezien als een no-show of te late annulering. Het Lid wordt een vergoeding van tien (10) euro in rekening gebracht, te betalen online of in de studio voordat hij deelneemt aan de volgende les.

7. The STUDIIO behoudt zich het recht voor om Deelnemers / Leden die te laat in de les komen te weigeren wanneer de les al is begonnen.

 

15. Huisregels

Alle Deelnemers, Leden en bezoekers van The STUDIIO dienen ten allen tijde de huisregels van The STUDIIO na te leven:

1. Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en ondernemers er geen last van hebben.

2. Als je met de auto komt, parkeer je op de plekken voor The STUDIIO of achter The STUDIIO rondom de paardenbak. Dusdanig waardoor andere bezoekers en ondernemers er geen last van hebben. 

3. The STUDIIO adviseert om uiterlijk twee uur voor aanvang van de yogales niet meer te eten en in ieder geval geen yoga te doen op een volle maag. 

4. We vragen je om geen schoenen te dragen in The STUDIIO. Beneden is er plek om je schoenen in de hal uit te doen voordat je via de trap de studio betreedt. 

5. Om een ieder de innerlijke rust te laten ervaren, wordt iedereen verzocht voor en tijdens de yogales niet te praten in de yogastudio en na de les rustig rustig te praten bij het verlaten van de studio. 

6. Telefoons en andere persoonlijke bezittingen zijn niet toegestaan bij je yogamat of meditatiekussen. Die berg je op bij je persoonlijke spullen en telefoons, horloges, iPads of laptops gaan op vliegtuigmodus. 

7. THE STUDIIO stelt matten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de Deelnemer / Lid na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.

8. We communiceren op een vriendelijke en respectvolle manier met elkaar.

9. De fysieke en mentale integriteit van iedereen moet altijd worden gerespecteerd. Racisme, seksueel gedrag en seksueel suggestief gedrag worden door The STUDIIO niet getolereerd.

10. The STUDIIO behoudt zich het recht voor om Deelnemers, Leden en bezoekers die zich niet aan de gedragscode houden, de toegang tot het terrein van The STUDIIO te ontzeggen en het Lidmaatschap, de Losse Les, Leskaart of het Intro Offer van de betreffende Deelnemer, Lid of bezoeker zonder restitutie te beëindigen.


16. Aansprakelijkheid 

1. Het bijwonen van Lessen, Workshops, Events en Retraites en het achterlaten van spullen in alle ruimtes van The STUDIIO is voor eigen risico van de Deelnemer / Lid / bezoeker. The STUDIIO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen van een Deelnemer / Lid / bezoeker die Lessen, Workshops, Events en Retraites bijwoont en voor het achterlaten van eigendommen in alle ruimtes van The STUDIIO. 

2. Indien de Deelnemer / Lid / bezoeker tijdens een Les, Workshop, Event of Retraite schade toebrengt aan eigendommen van de locatie, wordt de Deelnemer / Lid / bezoeker aansprakelijk gesteld. Dit verlies of deze schade wordt in geen geval gedekt door The STUDIIO.

3. The STUDIIO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met een bezoek aan The STUDIIO, het volgen van Lessen en/of deelname aan Workshops, Events en/of Retraites bij, of verzorgd door, The STUDIIO.

4. The STUDIIO werkt met gekwalificeerde teachers en zorgt altijd voor Lessen, Workshops, Events en Retraites van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een Les, Workshop, Event of Retraite. Door bezoek en deelname aan een Les, Workshop, Event of Retraite, verzorgd door The STUDIIO, aanvaardt de bezoeker, Deelnemer en Lid dit risico op een blessure en/of letsel. 

The STUDIIO adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:
* Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.

* Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende Teacher / Facilitator vóór aanvang van de Les, Workshop, Event of Retraite.

* Luister goed naar de instructies van de betreffende Teacher / Facilitator en volg deze op.

* Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

* Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.

* Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.

* Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

* Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

5. Een bezoek aan The STUDIIO, onze Lessen, Workshops, Events en Retraites zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn onze Lessen, Workshops, Events en Retraites mogelijk niet geschikt voor jou. Neem contact op met jouw huisarts of (behandelend) specialist met de vraag of het bijwonen van c.q. deelnemen aan de Les, Workshop, Event of Retraite voor jou geschikt is op dit moment.

6. Partners / Facilitators verplichten zich de risico’s genoemd in lid 3 t/m 5 van dit artikel voor de werkzaamheden uit te voeren door The STUDIIO afdoende te verzekeren en The STUDIIO  te vrijwaren voor aansprakelijkstelling door deelnemers van de activiteit, zie artikel 13.3.

7. Hoewel The STUDIIO ernaar streeft om alleen correcte informatie op de Website weer te geven, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

 

17. Persoonsgegevens

1. The STUDIIO verzamelt persoonsgegevens van haar bezoekers, de Leden en Deelnemers om Lidmaatschapsgegevens bij te werken, betalingsopdrachten uit te voeren en voor administratie- en informatiedoeleinden. The STUDIIO gaat zorgvuldig om met deze verzameling van persoonsgegevens en houdt zich aan de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

2. The STUDIIO gebruikt de persoonsgegevens om bezoekers, Leden en Deelnemers te informeren over activiteiten van The STUDIIO en eventuele roosterwijzigingen. Indien de bezoekers, Leden en Deelnemers geen berichten van The STUDIIO wil ontvangen, kan hij/zij zich uitschrijven voor de mailing onderaan een ontvangen nieuwsbrief of dit doorgeven aan The STUDIIO door een e-mail te sturen naar pause@thestudiio.nl. De bezoeker, Deelnemer en Lid is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van THE STUDIIO gebruik kan worden gemaakt.

3. The STUDIIO geeft nooit persoonlijke gegevens van bezoekers, Leden en Deelnemers aan derden zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming.

4. In de privacyverklaring is op een rijtje gezet welke gegevens door The STUDIIO worden verwerkt, voor welke doeleinden The STUDIIO dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.18. Eigendomsvoorbehoud

1.. Al het door The STUDIIO versterkte materiaal is en blijft eigendom van The STUDIIO. Ook nadat de overeenkomst op zijn einde is gekomen.

2. De bezoeker, Deelnemer/ Lid dient vertrouwelijk om te gaan met de aan hem of haar verstrekte informatie en materialen en enkel voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Indien hij of zij dit voor commerciële doeleinden wil gebruiken, dient daarvoor schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan The STUDIIO.

3. Het is niet toegestaan om verstrekte informatie en materialen te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is van The STUDIIO

19. Toepasselijk recht

1. Op de Algemene Voorwaarden van The STUDIIO is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Hi, je bent al een tijdje onze website aan het ontdekken, dus

Neem een korte, bewuste pauze

een waardevol moment om te vertragen

vertraag

ontspan